MIG Real Estate
MIG Real Estate
Η MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ δραστηριοποιείται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας αποτελείται από εμπορικά ακίνητα, κυρίως χώρους γραφείων και τραπεζικά καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στις κύριες αστικές περιοχές της Ελλάδας και εκμισθώνονται σε υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές. H εταιρία μας μελέτησε και εξόπλισε με έπιπλα γραφείου τα κεντρικά της γραφεία .